Gama

Výsledky projektů - nabídka

Dosažené výsledky projektu nabízené ke komerčnímu využití soukromým sektorem.

V případě zájmu o komerční využití některého z níže uvedených výsledků kontaktujte oddělení projektové podpory a technologického transferu, tel. 296 443 633 nebo e-mail jan.proksik@iem.cas.cz

 

Název výsledku: Lyofilizovaný přípravek k léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění

Druh výsledku:

Užitný vzor, č. zápisu 32666

Autor – hlavní řešitel(é):

doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc., Ing. Irena Vacková, CSc.

Dosažení výsledku:

3/2019

Stručný popis:

Kultivace mesenchymálních buněk v kombinaci s trehalózou zlepšuje terapeutické vlastnosti lyofilizovaného kondiciovaného média z nich vytvořeného pro léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění a zároveň zabraňuje denaturaci a inaktivaci proteinů v lyofilizovaném produktu. Tento účinek se přičítá tomu, že trehalóza je během kultivace přijímána buňkami endocytózou, což ovlivňuje vlastnosti buněk kultivovaných v médiu s trehalózou a tyto buňky produkují médium s lepšími antioxidačními a protizánětlivými faktory. Zároveň může trehalóza přítomná v kondiciovaném médiu plnit protektivní funkci pro proteiny a další složky.
Podstata lyofilizovaného přípravku k léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění podle tohoto technického řešení spočívá v tom, že sestává z lyofilizovaného kultivačního média, to znamená ze složek kultivačního média zbavených vody lyofilizací, a sekrečních produktů.

   
   
Název výsledku: Způsob a zařízení k detekci koncentrace částic, zvláště nanočástic

Druh výsledku:

Patent / Licence nevýhradní

Autor – hlavní řešitel:

doc. Michal Vojtíšek, Ph.D., MSc.

Dosažení výsledku:

6/2019

Stručný popis:

Způsob detekce koncentrace částic, zvláště nanočástic, zejména v ovzduší pracovního prostředí, při kterém vzorek ovzduší prochází definovaným průtokem ionizační komorou. U vzorku ovzduší se empiricky zjišťuje vliv průtoku, tlaku, teploty, relativní vlhkosti, napájecího napětí ionizační komory a jeho kolísání, přičemž se zařízení pravidelně kalibruje na nulové koncentrace částic při zachování ostatních parametrů vzorkovaného ovzduší, přičemž se naměřené výstupní výsledky tohoto nulování kompenzují. Technické řešení se týká také zařízení k detekci koncentrace částic, zvláště nanočástic, zejména v ovzduší pracovního prostředí, které obsahuje ionizační komoru a čerpadlo k vytvoření průtoku vzorku ovzduší ionizační komorou.

   
   
Název výsledku: Léčebný přípravek k prevenci a léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění

Druh výsledku:

Patent

Autor – hlavní řešitel:

doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc., Ing. Čestmír Čejka, PhD., Pharm.Dr. Šárka Kubinová, Ph.D., Ing. Irena Vacková, CSc.

Dosažení výsledku:

5/2019

Stručný popis:

CZ: Vynález se týká léčebného přípravku, obsahujícího molekulární vodík H2, se zvýšeným antioxidačním účinkem, určeného k prevenci a léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že molekulární vodík H2 je kombinován s trehalózou. Kombinace molekulárního vodíku H2 a trehalózy, zejména ve formě přípravků obsahujících molekulární vodík H2 a trehalózu, může být použita k prevenci a léčení širokého spektra zánětlivých a degenerativních onemocnění. Zvláště účinné je použití k léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění předního i zadního segmentu oka.
ENG: The invention concerns a medicament containing molecular hydrogen H2, with an enhanced antioxidant effect, to prevent and treat inflammatory and degenerative diseases. The nature of the invention is that the molecular hydrogen of H2 is combined with trehalose. The combination of molecular hydrogen H2 and trehalose, particularly in the form of molecular hydrogen-containing compositions of H2 and trehalose, can be used to prevent and treat a wide range of inflammatory and degenerative diseases. It is particularly effective in treating inflammatory and degenerative diseases of the anterior and posterior segment of the eye.

   
   
Název výsledku: Léčebné zařízení pro aplikaci terapeuticky působící atmosféry při léčení onemocnění očí / Medical device for the application of a therapeutically active atmosphere in the treatment of eye diseases

Druh výsledku:

Užitný vzor

Autor – hlavní řešitel:

doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc., Ing. Čestmír Čejka, Ph.D.

Dosažení výsledku:

4/2019

Stručný popis:

Technické řešení se týká oftalmologického léčebného zařízení pro aplikaci terapeuticky působící atmosféry při léčení onemocnění očí, zejména léčebných brýlí opatřených zdrojem terapeuticky působícího plynu.

   
   
Název výsledku: Počítačem řízený přístroj pro komplexní vyšetření sluchu

Druh výsledku:

Užitný vzor č. 32083 s názvem „Audiometr pro měřicí aparaturu pro komplexní vyšetření sluchu a měřicí aparatura pro komplexní vyšetření sluchu obsahující tento audiometr. Chráněné řešení.

Autor – hlavní řešitel:

Doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

Dosažení výsledku:

2018

Stručný popis:

Nabízené technické řešení spočívá v audiometru pro měřicí aparaturu pro komplexní vyšetření sluchu a měřicí aparatury pro komplexní vyšetření sluchu obsahující tento audiometr.
Komerčně dostupné audiometry existují buď ve formě samostatného zařízení, které je nezávislé na počítači, nebo jako zařízení připojitelné k počítači, který obsahuje a poskytuje software pro jeho obsluhu. V prvním případě je obvykle pevně dána sada dostupných funkcí. Ve druhém případě jsou dostupné funkce závislé na možnostech softwaru a často lze funkce volitelně dokupovat. V obou případech je zařízení závislé na konkrétním programovém vybavení, což omezuje možnosti využití a zvyšuje finanční náklady. Navíc, všechny nabízené funkce jsou funkce subjektivní; ani jeden z typů komerčně dostupných audiometrů nenabízí možnost objektivního vyšetření, konkrétně vyšetření otoakustických emisí. Pro tento typ vyšetření musí být pořízeno samostatné zvláštní zařízení. Další nevýhodou v současné době běžně dostupných audiometrů je, že je možné je kalibrovat pouze pro vybrané frekvence čistých tónů a mezilehlé frekvence jsou dopočítávány. Levnější komerční audiometry navíc často ani neumožňují separátní kalibraci levého a pravého kanálu. Neúplná kalibrace vede k výraznému snížení přesnosti měření.
Naše řešení výše uvedené nevýhody odstraňuje
Předkládané řešení v sobě zahrnuje kromě subjektivních audiometrických funkcí i možnost objektivního vyšetření, konkrétně vyšetření otoakustických emisí (OAE). Kromě toho poskytuje v kombinaci vlastním softwarem řadu testů sluchových funkcí, které nejsou v běžných audiometrech dostupné a které reagují na nejnovější vědecké poznatky o poruchách sluchu. Audiometr disponuje podstatně lepšími technickými parametry než běžné audiometry. Například, zatímco harmonické zkreslení u běžných audiometrů je kolem 2 %, u předkládaného řešení je to méně než 0,01 %. Zařízení podle předkládaného technického řešení má také vyšší přesnost intenzity stimulu - běžné audiometry mají ± 3 dB a více, předkládané zařízení má méně než 0,5 dB, a širší frekvenční rozsah - běžné audiometry mají 125 Hz – 8 kHz, vysokofrekvenční audiometry mají 125 Hz – 20 kHz a zařízení podle předkládaného technického řešení má 20 Hz – 20 kHz. Předkládané řešení má podstatně dokonalejší možnost kalibrace než běžné audiometry. Umožňuje separátní kalibraci levého a pravého kanálu, a také kalibraci libovolných frekvencí, čímž dosahuje maximální přesnosti i u nestandardních frekvencí.
Předkládané řešení je založeno na komponentách, které vyhovují obvyklým počítačovým standardům a protokolům (ASIO, MIDI, sériové rozhraní, USB). Použití zařízení tedy není závislé na konkrétním programovém vybavení; je možné vytvořit vlastní software pro audiometrická vyšetření a využít přitom veškeré možnosti poskytovaného hardwaru.
Pro měření sluchových funkcí je k audiometru nutné připojit další periferie, a to sluchátka pacienta pro prezentaci měřicích stimulů a poslech instrukcí lékaře, tlačítkové rozhraní pro sběr reakcí pacienta, mikrofon pacienta pro komunikaci s lékařem, mikrofon lékaře pro komunikaci s pacientem, sondu OAE, popř. sluchátka lékaře pro pohodlnější příposlech.
Předkládané zařízení bylo nezávisle kalibrováno pro použití s dvěma typy audiometrických sluchátek Sennheiser HDA200 a Sennheiser HDA300.

   
   
Název výsledku:

Užitný vzor č. 2016-33078 (Dokument č. 30612) 3D kompozitní gely pro řízenou diferenciaci buněk v podmínkách in vitro

(Utility model No. 2016-33078 (Document No. 30612) 3D composite gel for differentiation of cells in vitro)

Autor – původce:

Dosažení výsledku:

Původci: prof. RNDr. Evžen Amler, CSc; Věra Lukášová, Věra Sovková, Matěj Buzgo

Dosaženo 05/2017

Stručný popis: Byl vyvinut 3D kompozitní kultivační systém, který je složen z 3D gelu, který napodobuje přirozené mikroprostředí buněk. Součástí gelu jsou kryogenním mletím namletá nanovlákna vyrobená metodou elektrostatického zvlákňování. Nanovlákna jsou funkcionalizovaná diferenciačními peptidy, což jsou krátké aminokyselinové sekvence odvozené z receptor vazebných sekvencí proteinů indukujících buněčnou diferenciaci. Celý systém tak umožňuje řízenou diferenciaci kultivovaných buněk.

(A 3D composite culture system has been developed. This system consists of a 3D gel that mimics the natural microenvironment of the cells. The gel is enriched with cryogenically milled nanofibers produced by electrospinning. Nanofibres are functionalized with differentiation peptides derived from receptor binding sequences of proteins which induce cell differentiation. The whole system thus allows controlled differentiation of cultured cells.)

   
   
Název výsledku: Ověřená technologie

Autor – původce:

Dosažení výsledku:

Prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

5/2017

Stručný popis: Výsledkem je ověřená technologie popisující charakterizaci funkčních vlastností mezenchymálních kmenových buněk připravovaných pro klinickou aplikaci. Je navržen a experimentálně ověřen panel genů a sekretovaných molekul, jejichž spontánní nebo indukovaná exprese odráží životnost a funkčnost připravených kmenových buněk. Popsaná ověřená technologie umožňuje charakterizovat funkční vlastnosti kmenových buněk připravovaných nebo skladovaných za odlišných podmínek a definovat biologické vlastnosti terapeutických dávek podávaných kmenových buněk.
   
   
Název výsledku: Prostředek pro uchování, transport a aplikaci kmenových buněk

Druh výsledku:

Autor – původce:

Dosažení výsledku:

Užitný vzor: 30270, Patent: 306800
Petrenko Y, Syková E, Čejková J, Vacková I, Groh T.
01/2017 (resp. 5/2017)
Stručný popis:

Technické řešení se týká prostředku pro uchování, transport a aplikaci kmenových buněk k léčebnému použití, tvořeného pufrovaným vodným roztokem trehalózy, určeného pro uchování kmenových buněk po nezbytnou dobu před jejich aplikací pacientovi při teplotě kolem 4 °C.

(The invention applies to a solution for the preservation, transport and application of stem cells for therapeutic use, which consists of a buffered water solution of trehalose, and is intended for the preservation (storage) of stem cells for a period necessary before their application to a patient, at a temperature of approximately 4 °C.)

   
   
Název výsledku: KOMPLEXNÍ METODA VYŠETŘOVÁNÍ SLUCHOVÉ FUNKCE

Druh výsledku:
Autor – hlavní řešitel:

 

 

 

 

Dosažení výsledku:

METODIKA S OVĚŘENÝMI VLASTNOSTMI

Prof. MUDr.Josef Syka, DrSc.
Doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.
Ing. Milan Jilek
RNDr. Jiří Lindovský, Ph.D.
MUDr. Oliver Profant, Ph.D.

12/2016

Stručný popis:

Předložená metodika slouží k vyšetřování sluchových funkcí člověka nad rámec rutinního audiologického vyšetření. Součástí metodiky je jednak hardwarová část, jednak softwarová část, obsahující řadu programových modulů pro měření širokého spektra sluchových parametrů.

(The developed methodics is intended for measurement of auditory functions beyond the scope of routine audiologic examination. It comprises a hardware part, and a software part consisting of several modules for measurement of a wide range of auditory parameters.)

   
   
Název výsledku:
PROGRAMOVATELNÝ NÍZKOŠUMOVÝ ATENUÁTOR PRO PŘESNÁ MĚŘENÍ SLUCHOVÝCH FUNKCÍ U LIDÍ

Druh výsledku:
Autor – hlavní řešitel:

 

Dosažení výsledku:

FUNKČNÍ VZOREK

Jiří Balcar
Doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D.

12/2016

Stručný popis:

Předložený funkční vzorek je součástí komplexní aparatury pro měření sluchových funkcí u lidí. Atenuátor disponuje přepínatelnými útlumy, jeho výstup je impedančně přizpůsoben dvěma komerčně dostupným typům audiometrických sluchátek Sennheiser. Atenuátor se ovládá prostřednictvím USB portu z počítače.

(The presented function sample is a part of a complex measurement apparatus for measurement of hearing functions in humans. The attenuator offers a set of switchable attenuations, its output is matched in impedance for two comercially available Sennheiser audiometric headphones. The attenuator is controlled via a USB port from a standard PC.)

   
   
Název výsledku:

Proces izolace mezenchymálních stromálních buněk z kryoprezervované lidské pupečníkové tkáně

(The process of isolation of mesenchymal stromal cells from cryopreserved human umbilical cord tissue)

Druh výsledku:

Autor – hlavní řešitel:

Dosažení výsledku:

Ověřená technologie
Ing. Irena Vacková, CSc.
2016
Stručný popis: Výsledkem je technologie zmražování čerstvé pupečníkové tkáně a přípravy lidských pupečníkových mezenchymálních kmenových buněk z této tkáně. Postup zmražování, izolace a kultivace byl upraven podle kritérií správné výrobní praxe tak, aby produkt mohl být využit v humánních buněčných terapiích.
(The result is a technology for the cryopreservation of fresh umbilical cord tissue and preparation of human umbilical mesenchymal stem cells from this tissue. The procedure of cryopreservation, isolation and cultivation was modified according to the criteria of good manufacturing practice, so that the product could be utilized in human cell therapies.)
   
   
Název výsledku: Optimální koncentrace mezenchymálních stromálních buněk při kryokonzervaci
(The optimal concentration of mesenchymal stromal cells during cryopreservation)

Druh výsledku:

Autor – hlavní řešitel:

Dosažení výsledku:

Ověřená technologie
Ing. Irena Vacková, CSc.
2016
Stručný popis: Výsledkem je technologie kryoprezervace mezenchymálních kmenových buněk určených po rozmražení k léčbě pacientů. Oproti běžně užívaným postupům kryoprezervace buněk byla metoda upravena tak, aby mohla být využita v humánních buněčných terapiích, protože splňuje kritéria správné výrobní praxe. Technologie zohledňuje optimální koncentraci buněk v jedné zamražené šarži a optimální složení zmrazovacího media. Optimalizace počtu buněk na mililitr zmrazovacího media zohledňuje jak biologické, tak ekonomické ukazatele dlouhodobého uskladnění.
(The result is a technology for cryopreservation of mesenchymal stem cells intended to treat patients. Compared to the commonly used procedures for cell cryopreservation, the method was modified so that it could be used in human cell therapies meeting the criteria of good manufacturing practices. The technology takes into account the optimum cell concentration in one frozen batch and the optimal composition of freezing medium. Optimization of cell number per milliliter of freezing medium takes into account both biological and economic indicators of long-term storage.)
   
   
Název výsledku:  Validovaný postup izolace mezenchymálních stromálních buněk z tukové tkáně v režimu SVP a jejich charakterizace

Druh výsledku:
Autor – hlavní řešitel:

Dosažení výsledku:

Ověřená technologie

Mgr. Zuzana Kočí

12/2015

Stručný popis:
Výsledkem projektu jsou tři ověřené technologie izolace mezenchymálních stromálních buněk obsažených v  stromální vaskulární frakci (SVF) z tukové tkáně. Dvě popsané metody jsou založeny na enzymatické digesci a třetí je založena na mechanické homogenizaci tukové tkáně. Všechny tři technologie splňují požadavky správné klinické praxe (SVP) a jsou vhodné pro přípravu buněčného produktu pro humánní buněčné terapie
   
   
Název výsledku: Izolace mezenchymálních stromálních buněk z lidských pupečníků

Druh výsledku:

Autor – hlavní řešitel:

Dosažení výsledku:

Ověřená technologie

Ing. Irena Vacková, CSc.

12/2015

Stručný popis: Výsledkem je technologie přípravy lidských pupečníkových mezenchymálních kmenových buněk originální metodou. Postup izolace a kultivace byl upraven podle kritérií správné výrobní praxe, tak aby produkt mohl být využit v humánních buněčných terapiích.
   
   
Název výsledku: Mezenchymální kmenové buňky kostní dřeně zmrazené a uchované v parách tekutého dusíku

Druh výsledku:

Autor – hlavní řešitel:

Dosažení výsledku:

Funkční vzorek

Ing. Irena Vacková, CSc.

12/2015

Stručný popis:

Prezentovaný funkční vzorek biologického charakteru je šarže zmrazených mezenchymálních kmenových buněk kostní dřeně určených po rozmrazení k léčbě pacientů. Oproti běžně užívaným postupům zmrazování buněk byl postup kryoprezervace upraven podle kritérií správné výrobní praxe tak, aby produkt mohl být využit v humánních buněčných terapiích. Předmětem funkčního vzorku je optimalizace kryoprezervačního procesu, koncentrace buněk v jedné šarži a optimální složení zmrazovacího média. Výsledky optimalizace byly ověřeny laboratorními in vitro pokusy s rozmraženými buňkami. Byly hodnoceny vlastnosti jako životnost buněk po rozmrazení, růstová schopnost, funkční a diferenciační aktivita a charakterizace pomocí povrchových antigenů.