Gama

Zaměření projektu

1) Název a registrační číslo projektu - Komercializace výstupů VaV Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., TG01010135
 
2) Datum zahájení a ukončení projektu - 07/2014 - 06/2019
 
3) Předmět řešení projektu - Aktivace systému komercializace výsledků VaV dosažených ÚEM s cílem trvalé udržitelnosti jeho vysoké účinnosti. ÚEM AV ČR v.v.i. realizuje do roku 2019 projekt Komercializace výstupů VaV v programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA.
Celý projekt je rozdělen do několika dílčích projektů a je zaměřen na překlenutí kritické fáze inovačního cyklu – aplikovaný výzkum a experimentální vývoj produktu nezbytný pro úspěšné umístění na trhu. Tuto fázi nemůže veřejná výzkumná instituce z institucionálních zdrojů financovat, nemá rovněž volné finanční prostředky z jiných činností. Začínající spin-off firmy potřebné fondy také nemají a pro investory je tato fáze příliš riziková. Trvalá udržitelnost projektu je založena na poznatku, že v dobře nastaveném systému a profesionálním provedení může jeden úspěšně komercializovaný poznatek VaV vygenerovat dostatečné zisky na financování dalších deseti neúspěšných dílčích projektů.
 
4) Cíle řešení projektu - Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality lidského života prostřednictvím dílčích cílů:
a) během doby řešení projektu
- aktivovat systém komercializace výsledků VaV v ústavu
- podpořit podnikatelské myšlení vědeckých pracovníků a zajistit školení
- monitorovat realizaci dílčích projektů, řídit financování, vč. zastavení dílčího projektu
- upravit nastavení parametrů systému pro dosažení optimální účinnosti
- realizovat opatření umožňují trvalou udržitelnost provozu systému po ukončení projektu
b) po ukončení projektu
- sledovat další věcný i finanční vývoj u všech žijících dílčích projektů
- získané zkušenosti, infrastrukturu i finance využít ke zvýšení motivace vědeckých pracovníků, jejich dalšímu vzdělávání (se zaměřením na studenty), zlepšení kvality interních i externích služeb
 
5) Výsledky a výstupy projektu
Na základě Smlouvy má ÚEM AV ČR splnit během projektu tyto výsledky
3 × P - Patent;
5 × Z - Poloprovoz, ověřená technologie;
5 × F - Výsledky s právní ochranou - užitný vzor, průmyslový vzor;
4 × G - technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek;
0 × R - software;
10 × O – jiné